Dimarts, 22 De Gener De 2019
Casa de la Vila - EL Miracle, Riner - 25290
Telèfon: 973 48 08 15 Fax:

Notícies

20/07/2017

Bases I Concurs Fotogràfic d'Instagram #rinerturisme -#concursEscatxirutaestiu


1 - Objectiu

EL concurs fotogràfic #Rinerturisme, consiteix en la publicació de fotografies sobre el contingut del tema que es publicarà a cada edició de l'Escatxiruta, al Facebook de l'Ajuntament i a l'Instagram a través de la pàgina @Rinerturisme. Un jurat triarà la foto que consideri millor i la premiarà segons estableixen aquestes bases- Les fotografies hauran d'estar fetes durant el periode de temps entre una Escatxiruta i la data que es proposi en aquest mateix mitjà.

2.- Termini

El concurs s'iniciarà amb la publicació de cada Escatxiruta i finalitzarà en la data que es dirà en aquest mateix mitjà, al facebook de l'Ajuntament i a la pàgina d'Instagram @Rinerturisme.

3.- Forma de participació

Per participar en el concurs, s'haurà de tenir a Instagram un perfil públic i respectar les condicions d'aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Els participants hauran de:

- Realitzar una o més fotografies relacionades amb el tema proposat.

- Etiquetar la fotografia amb l'etiqueta o hashtag #concursEscatxirutaestiu, i les altres etiquetes que l'autor de la fotografia vulgui incloure.

- No hi ha limitació de quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d'altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.

4.- Caracteristiques de les fotografies

ELs participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que cada imatge:

- S'ha fet durant el termini.

- L'ha fet el participant i és una obra seva.

- No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, inciendiari o difamatori.

- Ha obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les persones i entitats que puguin aparèixer.

- El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge de Riner, així com les que siguin discriminatòries per raó de les característiques de naixement, raça, sexe religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

- Els guanyador/es hauran de presentar en format digital (Jpeg) les fotografies guanyadores, sense edició (directe de cámera), per tenir-les amb la màxima qualitat i resolució, ja que Instagram fa una compressió.

5.- El premi per al guanyador/a serà un dinar per a dues persones en un dels restaurants del municipi, que serà rotatori entre els quatre, la publicació de la fotografia a la darrera pàgina de la propera Escatxiruta i la publicació a la revista Celsona.

Les quatre primeres fotos guanyadores de cada concurs seran seleccionades per editar un calendari amb imatges del municipi de Riner.

6.- Condicions de participació

Persones fisiques.

Pot participar en el concurs fotogràfic qualsevol persona que no estigui implicada en el jurat d'aquest concurs.

El participants es fan responsables davant tercers d'haver obtingut els drets d'imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de l'Ajuntament de Riner.

L'enviament d'una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

Acceptació de les bases.

La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat. 

7.- El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i el misatges que incompleixin els requisits i lees condicions establertes en aquestes bases.

El jurat estarà format per una tècnica de l'Oficina de turisme del Solsonès, el director de la revista Celsona (que publicarà la fotografia al seu mitjà) i tres persones representatives del municipi alienes a l'Ajuntament.

El jurat tindrà la facultat de triar la foto guanyadora entre les quatre que hauran estat seleccionades per tothom qui vulgui participar posant un "like" o "m'agrada" a la fotografia a través de la pàgina @Rinerturisme. Les quatre fotografies amb un número més gran de "like" o "m'agarada" seran les que passaran a la final i formaran part de les fotos del calendari de Riner del següent any.

El jurat en la seva deliberació valorarà:

- La qualitat de la imatge presentada.

- L'originalitat de la imatge presentada.

- Les decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables.

- El jurat podrà declarar desert el concurs.

8.- Propietat intelectual i industrial

Les persones participants cedeixen expressament a l'Ajuntament de Riner, amb caràcter d'exclusiva i sense limitació temporal, es a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d'autor, i per tot l'àmbit territorial universal, els drets d'explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s'hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d'internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d'aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies de l'Ajuntament de Riner.

Aquests drets inclouen, en partiicular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució: el dret de transformació, inclosa l'adaptació a qualsevol altre mitjà i en qualsevol forma; el dret de transformació, inclosa l'adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en linia, webs corporatius i entorns 2,0.

9.- Altres disposicions.

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldrà el criteri de l'Ajuntament.qualsevol circumstància o conflicte no previst per aquestes bases el resoldrà l'Ajuntament de Riner.

l'Ajuntament de Riner es reserva el dret de modificar, en cas que sigui necessari, els procediments establerts en aquesta resolució.

La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases per part dels participants.

Destacats
IWS

Mapa Web